گروه مای مشتری

دیجیتال مارکتینگ - بازاریابی دیجیتال - مدیریت و تبلیغات اینستاگرام - اجرای کمپین تبلیغاتی

Basic plan

$499/ Year

 • 10 Key Words Optimized
 • 3 Top 10 Ranking Guarantee
 • Web site Analysis
 • Keyword Research and Analysis
 • Content Optimization

Advance plan

$799/ Year

 • 10 Key Words Optimized
 • 3 Top 10 Ranking Guarantee
 • Web site Analysis
 • Keyword Research and Analysis
 • Content Optimization

Premium plan

$999/ Year

 • 10 Key Words Optimized
 • 3 Top 10 Ranking Guarantee
 • Web site Analysis
 • Keyword Research and Analysis
 • Content Optimization