تحلیل و گزارش

یکی از مهمترین قسمت های هر باشگاه مشتریان تحلیل و گزارش آمار و ارقام مربوط به بیزینس شماست در صورتی که این اتفاق نیفتد شما نمیتوانید مثبت و یا منفی بودن حرکات بیزینس خود رو متوجه بشید

مستند سازی اطلاعات کسب و کار

تحلیل آمار و ارقام و مقایسه با گذشته جهت بررسی مثبت یا منفی بودن آن

برنامه ریزی آینده کسب و کار با توجه به تحلیل های انجام شده